Μαράσλειο(σ)

Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης | Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία | © 2020 Anastasia.K.Nikolaou Photography

Κτήριο–κόσμημα της πρωτεύουσας, το πάλαι ποτέ Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (και μετέπειτα Παιδαγωγική Ακαδημία).

Ανάγνωση του υπολοίπου